Kategorie      
Novinky
Chlapecké outdoorové kalhoty

Naskladnili jsme krásné outdoorové kalhoty pro mladé pány. Na jarní procházky do přírody jsou naprosto ideální! Mrkněte na ně, nabízíme je v černé a šedé barvě ve velikostech 134-170.

více
Mikiny s Pokémony

Ke krásným tričkům s Pokémony máme i krásné mikiny s Pokémony! Jsou v modré a šedé barvě, s kapucí i bez kapuce, podívejte se na ně!

více

Reklamační řád

Úvod Informace Dodání zbožíReklamační řád

I - PREVENTIVNÍ INFORMACE

a) Při výběru zboží je nutné, aby zvolený druh a velikost výrobku přesně odpovídal potřebám zákazníka. Zákazník by měl vždy před zakoupením výrobku vzít v úvahu účel, užití, provedení, materiálové složení a způsob ošetřování zboží. Pouze zboží dobře zvolené z hlediska funkčního, materiálnového a velikostního je předpokladem naplnění jeho užitné hodnoty a účelu.

b) Po celou dobu užívání zakoupeného zboží je nutné, aby zákazník věnoval dostatečnou pozornost základním pravidlům užívání tohoto zboží. Zvláště je nutné zvážit všechny faktory nepříznivě ovlivňující plnou funkčnost a životnost výrobku, např.: nadměrnou intenzitu užívání výrobku, nebo užívání výrobku k nevhodnému účelu.
c) Další nutnou podmínkou pro zachování dobrého stavu zboží a jeho funkčnosti je jeho pravidelná údržba. Je třeba si uvědomit, že nesprávná, nevhodná nebo nedostatečná, ale i nadměrná údržba zboží podstatně zkracuje jeho plnou funkčnost a životnost.

 

II - PODMÍNKY REKLAMACE

a) Vyskytne-li se u zakoupeného zboží v záruční době vada, má zákazník právo tuto vadu reklamovat.

b) Vadou se rozumí změna (vlastnosti) zboží, jejíž příčinou je použití nevhodného nebo nekvalitního materiálu, nedodržení technologie nebo nevhodná technologie, popřípadě nevhodného konstrukčního řešení.
c) Za vadu nelze považovat změnu (vlastnosti) zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho opotřebení, nesprávného používání, nedostatečné nebo nevhodné údržby, v důsledku přirozených změn materiálů z nichž je zboží vyrobeno, v důsledku jakéhokoliv poškození uživatelem či třetí osobou nebo jiného nevhodného zásahu.
d) Uplatní-li zákazník právo z vady prodaného zboží řádným způsobem, bude reklamace včetně odstranění vady vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění (pokud nebude dohodnuto se zákazníkem na delší době). O způsobu vyřízení reklamace rozhodně odpovědná osoba.
e) Zboží k reklamaci je vhodné předložit kompletní, dále vyčištěné, suché a hygienicky nezávadné. Pokud bude k reklamaci předloženo zboží v hygienicky nepřijatelném stavu (špinavé, mokré, plesnivé atd.) bude reklamace vyřešena ihned zamítnutím.

 

III - MÍSTO A ZPŮSOB UPLATNĚNÍ REKLAMACE

a) Zákazník může uplatnit reklamaci zasláním zboží kurýrní službou nebo přímo na adrese sídla. Nákup reklamovaného zboží prokazuje zákazník nejlépe kupním dokladem (nebo také výpisem z bankovního účtu při použití platební karty, příp. čestným prohlášením).

b) Odpovědná osoba informuje zákazníka e-mailovým potvrzení o tom, kdy reklamaci uplatnil, co je předmětem reklamace a jaký způsobu řešení reklamace zákazník požaduje. Po jejím vyřízení znovu zákazníka informuje kdy a jakým způsobem byla reklamace vyřízena, včetně zdůvodnění při zamítnutí reklamace.

 

IV - LHŮTY PRO UPLATNĚNÍ REKLAMACE

a) Právo z vady (reklamace) musí být uplatněno v době dvou let od převzetí zboží. Reklamaci je nezbytně nutné uplatnit bez zbytečného odkladu, ihned jakmile se vada objevila. Případné prodlení při pokračujícím užívání zboží může zapříčinit prohloubení vady a znehodnocení zboží nebo znemožnit objektivní posouzení skutečných příčin současného stavu zboží a může být důvodem zamítnutí reklamace.

b) Záruční dobu nelze zaměňovat s životností zboží, tj. dobou po kterou při správném používání a správném ošetřování včetně údržby může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě jeho užívání vydržet. Záruční doba je obecná lhůta, která nemá žádnou přímou souvislost s obvyklou životností konkrétního výrobku.

 

V - ODSTRANITELNÉ VADY

a) Za odstranitelné vady se považují takové vady, které lze opravou odstranit, aniž by utrpěl vzhled, funkce a kvalita zboží.

b) V případě výskytu odstranitelné vady má zákazník právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Provozovatel e-shopu Dětský-Šatník.cz je povinnen vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace.
c) Není-li to vzhledem k povaze vady nepřiměřené, může zákazník požadovat výměnu zboží (na přání zákazníka lze vyměnit za jiné zboží). Pokud není výměna zboží možná, může zákazník od smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží.
d) V případě vady odstranitelné má zákazník právo na výměnu zboží (na přání zákazníka lze vyměnit i za jiné zboží) nebo na odstoupení od smlouvy, pokud zákazník nemůže pro opětovné vyskytnutí odstranitelné vady po opravě nebo pro větší počet odstranitelných vad zboží řádně užívat. O opětovné vyskytnutí vady po opravě jde tehdy, jestliže se stejná vada, která byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, vyskytne po třetí. Větším počtem vad trpí zboží tehdy, má-li v době uplatnění reklamace současně nejméně tři odstranitelné vady.

 

VI - NEODSTRANITELNÉ VADY

a) Za neodstranitelnou vadu se považuje taková vada, kterou nelze odstranit nebo její odstranění není účelné s přihlédnutím ke všem rozhodným okolnostem.

b) Jde-li o vadu neodstranitelnou, která brání tomu, aby zboží bylo řádně užíváno jako zboží bez vady má zákazník právo:
požadovat výměnu zboží za nové bezvadné (na přání zákazníka lze vyměnit za jiné zboží)
odstoupit od kupní smlouvy
c) V případě, že charakter neodstranitelné vady nebrání řádnému užívání zboží (např. vady estetické) a zákazník nepožaduje výměnu zboží, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo může od smlouvy odstoupit. Při poskytování slevy se přihlíží k charakteru vady, stupni a způsobu opotřebení výrobku, délce jeho užívání a k možnostem dalšího použití.

 

VII - Mimosoudní řešení sporů

a) Případné spory, které vzniknou mezi Vámi a naší společností, resp. veškeré Vaše požadavky apod., se vždy snažíme řádně projednat a vyřešit k oboustranné spokojenosti.

b) V případě, že dojde mezi prodávajícím a kupujícím (spotřebitelem) ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může kupující (spotřebitel) podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

 

Česká obchodní inspekce,
Ústřední inspektorát - oddělení ADR,
se sídlem Štěpánská 15, 120 00 Praha 2,
email: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz


c)Kupující (spotřebitel) může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na internetové adrese //ec.europa.eu/consumers/odr/.

d)K návrhu se přiloží doklad o skutečnosti, že se navrhovateli nepodařilo spor vyřešit přímo (například naše korespondence apod.), a další písemnosti dokládající tvrzené skutečnosti, jsou-li k dispozici. K návrhu se přiloží plná moc, je-li navrhovatel zastoupen na základě plné moci. Návrh lze podat zejména písemně nebo ústně do protokolu anebo elektronicky prostřednictvím on-line formuláře uvedeného na internetových stránkách ČOI, podepsaný uznávaným elektronickým podpisem nebo zaslaný prostřednictvím datové schránky osoby, jež návrh podává.

 

 

Reklamační řád byl vypracován ve smyslu zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Dodání zboží

Kontaktní údaje

Copyright 2019 - 2024 © Dětský šatník